Posts tagged ‘despre Paste’

Triumful Unei Miraculoase Învieri

 pastor Sabin Varan

Triumful-Unei-Invieri-Miraculoase

Învierea Domnului Isus Cristos rămâne în creștinism și de altfel în întreaga istorie a lumii sărbătoarea cu cele mai profunde semnificații și care ne vorbește despre relația dintre Dumnezeu, existența Lui și rasa umană.

Învierea Domnului este un eveniment copleşitor pentru orice om, un miracol care s-a petrecut acum două mii de ani, dar care continuă să fascineze întreaga făptura umană și astăzi. Este o realitate care se transmite din generaţie în generaţie, de la un secol la altul ca un izvor dătător de apă vie. Întruparea şi învierea Fiului lui Dumnezeu sunt două realități fundamentale pentru viaţa oricărui om, pentru că reprezintă începutul şi temeiul mântuirii noastre. Suntem neputincioşi să cuprindem în cuvinte şi cu raţiunea minunea în sine a învierii, fiindcă depăşeşte posibilităţile noastre de înţelegere.

Sunt multe învățături care pot fi subliniate atunci când vorbim despre învierea Domnului Isus. Una dintre acestea, la care doresc să fac referire în cele ce urmează este cea prin care Biblia ne prezintă că învierea Domnului Isus este o mare biruință, un mare triumf. Toată trăirea, propovăduirea și lucrarea Domnului Isus a fost testată, chiar supusă la test intenționat, marele și cutremurătorul test al suferinței, iar învierea confirmă veridicitatea mesajului și victoria obținută de Domnul Isus Cristos.

Nu se poate vorbi despre triumf fără să acceptăm că implicit a fost vorba despre un mare război care s-a desfășurat înaintea forțelor întunericului între Dumnezeu, dreptatea, sfințenia Sa și Cristos care a acceptat să fie trimis să reprezinte rasa umană cu toate fărădelegile ei, cu care mai apoi s-a încărcat și identificat purtându-le. Neprihănirea și sacrificiul de sine a lui Cristos au fost armele cu care a fost câștigat războiului. A fost un război totalmente anacronic. Cu toate că a avut toate „condimentele” necesare: uneltiri nedrepte, trădare, complot, vânzare, judecată nedreaptă și condamnare nemeritată, răspunsul lui Cristos a fost neașteptat.

Biblia consemnează:„când era batjocorit nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre pe lemn… – 1 Petru2:23, 24; „când a fost chinuit și asuprit n-a deschis gura deloc…El a fost luat prin apăsare și judecată” – Isaia 53:7, 8. Ucenicii Lui nu au putut înțelege cum s-a putut lăsa prins și răstignit fără împotrivire cu toate că le spusese dinainte tot ce se va întâmpla. În felul acesta biruința a fost câștigată. Dreptatea și dragostea lui Dumnezeu au fost împlinite în Cristos, iar planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru omenire nu a mai putut fi zădărnicit. Prin jertfă la învierea Sa Domnul Isus Cristos a câștigat și răscumpărat omenirea de sub mânia lui Dumnezeu pentru Dumnezeu, pentru viață veșnică, pentru slavă veșnică. O veritabilă biruință, un incomensurabil triumf.

În Roma antică, victoria comandaților redutabili era celebrată printr-o intrare solemnă în capitală a comandantului învingător, într-un car alb tras de patru cai albi și însoțit de un alai din care făceau parte căpeteniile armatei, senatori și prieteni ai comandantului precum și captura de război. Cristos biruitorul a câștigat războiul și triumful a fost celebrat în ceruri.

Ce pradă de război a câștigat Domnul Isus Cristos? Care sunt implicațiile și binecuvântările biruinței Sale glorioase și cosmice? Biblia ne prezintă câteva dintre acestea:

 

Jerfta de ispășire pentru păcat adusă lui Dumnezeu a fost perfectă, primită, permanentă. 

„pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui…” – Romani 3:25.

„trăiți în dragoste, după cum și Cristos ne-a iubit și s-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu” – Efeseni 5:2.

„Căci Cristos nu a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească…ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuși…ci s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa” – Evrei 9:24-26.

„El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre ci pentru ale întregii lumi” – 1Ioan 2:2.

 

Biruința asupra păcatului 

„Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce” – Coloseni 2:13-15. 

„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi)” – Efeseni 2:4, 5.

 

Biruința asupra morții 

„Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte? Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos” – 1 Corinteni 15:54-57.

Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei – 2 Corinteni 5:15.

 

Biruința asupra diavolului și puterii întunericului 

„astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor” – Evrei 2:14-15

Ziua întîi a săptămânii pentru femeile care l-au urmat pe Domnul Isus se anunța una deosebit de tragică. Nu a fost așa. Dumnezeu a schimbat tragedia în triumf. Ucenicii și femeile nu Îl întâlniseră încă. În mijlocul durerii, a nedumeririlor și a întrebărilor o realitate era de netăgăduit: mormântul era gol. Unde era Domnul? Răspunsul l-au dat îngerii:„nu este aici, ci a înviat”. Când Domnul Isus a fost răstignit în slăbiciune și aparent ca Cel care a pierdut bătălia, pentru El a început de fapt momentul triumfului Său cel mai mare. El este Biruitorul, „cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dărunindu-le”.

Să-L celebrăm printr-o închinare sfântă și plăcută Lui și printr-o trăire și urmare cu dăruire totală pe Cel ce-a triumfat.

 

Glorie veșnică Lui!

© 2016 - Biserica Baptistă Nr.1 "Maranata" - Moldova Nouă
Wordpress Themes
Scroll to Top